Bill Bowring’s expert report © mukhtarablyazov.org

Report on the cases of Mukhtar Ablyazov, Roman Solodchenko and Zhaksyiyk Zharimbetov.

Download